Polityka prywatności

ZAKRES NINIEJSZEJ POLITYKI

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposoby, w jaki Kehoro Camping, a także jej podmioty zależne (“my”, “nas” itd.) gromadzą, wykorzystują, omawiają i w inny sposób przetwarzają dane osobowe osób fizycznych.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie na całym świecie, jednak niektóre zapisy mogą nie dotyczyć użytkownika w miejscu, w którym mieszka.

Mając na uwadze obowiązującą od niedawna na terenie Unii Europejskiej nową ustawę o ochronie danych, w zależności od rodzaju danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności, Kehoro Camping może być jedynym lub wspólnym administratorem danych. Jeśli firmy te są wspólnym administratorem danych, oba te podmioty wspólnie decydują o środkach i celach dotyczących gromadzenia danych osobowych użytkownika. Oznacza to, że użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw wobec każdego z tych dwóch administratorów, kontaktując się z którymkolwiek z nich, tak jak opisano poniżej.

W niektórych sytuacjach opisanych w niniejszej Polityce prywatności camping, w którym użytkownik dokonuje rezerwacji i/lub zatrzymuje się, również będzie przetwarzał jego dane osobowe albo w imieniu jednego z tych podmiotów, albo obydwu. Kehoro Camping będzie jedynym podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, których jest wyłącznym administratorem.

Kehoro Camping jest firmą utworzoną na podstawie prawa Namibii, z siedzibą na Farmie Kehoro South Nr. 160, Gobabis/Omaheke, Namibia oraz numerem kontaktowym +264 62570054.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność danych użytkowników i klientów.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkownika o tym, w jaki sposób gromadzimy, definiujemy i wykorzystujemy dane osobowe, które przekazuje nam podczas korzystania z naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych lub w ramach korzystania z naszych usług i oferty noclegowej. Prosimy o poświęcenie chwili na uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. Prosimy pamiętać, że jeśli użytkownik planuje przekazać nam dane osobowe innej osoby fizycznej, na przykład dokonując rezerwacji w czyimś imieniu, użytkownik może przekazać nam wyłącznie te dane, na których przekazanie osoba ta wyraziła zgodę po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi sposobów, w jaki te dane możemy wykorzystać, w tym w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Niniejsza polityka zawiera także opis praw użytkownika związanych z ochroną jego danych, w tym prawo do sprzeciwu wobec niektórych działań przetwarzania danych, które prowadzimy. Prosimy pamiętać, że prawa użytkownika w kontekście ochrony danych osobowych mogą być zależne od innych przepisów, obowiązujących na terenie kraju, w którym mieszka.

Obowiązujące na terenie UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych wymaga od nas precyzyjnego podawania powodów oraz podstaw prawnych, w ramach, których wykorzystujemy dane osobowe użytkownika. W związku z tym oraz zgodnie z wymogami powyższych regulacji poniższe informacje opisują rodzaje danych, które przetwarzamy, a także informują, w jaki sposób pozyskujemy dane osobowe użytkownika, w jakim celu i na jakiej podstawie je przetwarzamy oraz jakim podmiotom możemy je przekazywać. Nie licząc “Kategorii przetwarzań danych” wymienionych poniżej, żadne z pozostałych zapisów nie są dla nas wiążące wobec podmiotów spoza Unii Europejskiej.

REGULACJE W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH

Prosimy pamiętać, że zapisy niniejszej Polityki mogą się nieznacznie różnić od przepisów w kraju zamieszkania użytkownika.

W szczególności różnice te mogą być obecne w różnych państwach Unii Europejskiej i w takich przypadkach prosimy o skontaktowanie się z dyżurującym w recepcji menedżerem lub skontaktowanie się z nami pod adresem info@kehoro-camping.com

DEFINICJE

Jednostki podporządkowane i stowarzyszone: Każda korporacja, firma, spółka osobowa lub inny podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, jest kontrolowany lub jest pod wspólną kontrolą Kehoro Camping.

Administrator danych: Osoba fizyczna lub osobowość prawna, organ władzy, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub przy współpracy z innymi podmiotami określa cele i środki dotyczące przetwarzania danych osobowych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO): Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub “RODO”) (Tekst mający znaczenie dla EOG), a także inne przepisy i/lub regulacje prawne wprowadzające zasady powiązane z RODO i przepisami dotyczącymi ochrony danych w sferze internetowej, które wprowadzają poprawki, zastępują przepisy, wprowadzają je w życie i konsolidują; także inne obowiązujące na terenie danego państwa przepisy prawne powiązane z przetwarzaniem danych osobowych oraz ochroną prywatności

Podmiot przetwarzający: Osoba fizyczna lub osobowość prawna, organ władzy, agencja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora

Odbiorca: Osoba fizyczna lub prawna, organ władzy, agencja lub inny podmiot, w stosunku, do którego ujawnione są dane osobowe, bez względu, czy jest to strona trzecia, czy nie

Strona trzecia: Osoba fizyczna lub prawna, organ władzy, agencja lub podmiot inny niż odbiorca, administrator i podmiot przetwarzający, który za zgodą administratora lub podmiotu przetwarzającego jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych

Organ nadzorczy: Niezależny organ publiczny utworzony przez państwo członkowskie zgodnie z Artykułem 51 RODO

Dane osobowe: Informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (“Osoba, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

Przetwarzanie: Operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

Tarcza prywatności: System ochronnych regulacji prawnych pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi oraz Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi, przygotowany przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, Komisję Europejską oraz rząd Szwajcarii. Przepisy te mają na celu zapewnienie przedsiębiorstwom po obu stronach Oceanu Atlantyckiego niezbędnych mechanizmów dotyczących zgodności wymogów ochrony danych podczas transferu danych osobowych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych w ramach wspomagania handlu transatlantyckiego

Standardowe klauzule umowne: Zestaw standardowych klauzul umownych na potrzeby transferu danych według zaleceń Komisji Europejskiej na potrzeby międzynarodowych transferów danych osobowych

Naruszenie danych osobowych: Naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

PROCES REZERWACJI POLA NAMIOTOWEGO/CAMPINGOWEGO

 1. PROCES REZERWACJI POLA NAMIOTOWEGO/CAMPINGOWEGO

W przypadku procesu rezerwacji noclegu, – niezależnie od tego, czy jest ona przeprowadzana na jednej z naszych stron internetowych, poprzez internetowe serwisy bookingowe, biuro podróży, nasze centrum obsługi telefonicznej lub bezpośrednio i osobiście, – przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu (I) umożliwienia mu dokonania rezerwacji; (II) weryfikacji dostępności danego miejsca campingowego i możliwości dokonania rezerwacji; (III) wysłania mu potwierdzenia rezerwacji; oraz (IV) wysłania mu przed przyjazdem niekomercyjnych, kluczowych informacji na temat pobytu. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z otrzymywania drogą elektroniczną informacji na temat pobytu, informując o tym Kehoro Camping drogą mailową.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres, data zameldowania i wymeldowania, adres e-mail, imię i nazwisko, imiona i nazwiska dorosłych dodatkowych gości, rodzaj, numer telefonu, zwrot grzecznościowy

Źródło danych

W zależności od użytego mechanizmu rezerwacji:

 • Bezpośrednio od użytkownika poprzez internetowy formularz rezerwacji
 • Wysłane poprzez internetowy serwis bookingowy, z którego usług użytkownik korzysta w ramach dokonywania rezerwacji
 • Otrzymane od biura podróży użytkownika
 • Otrzymane od naszego centrum obsługi telefonicznej
 • Otrzymane od Kehoro Camping, w którym użytkownik bezpośrednio dokonał rezerwacji

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do powzięcia stosownych kroków mających na celu zawiązanie umowy i wykonywanie jej postanowień i założeń.

Odbiorcy danych

 • Kehoro Camping, który został wybrany przez użytkownika podczas rezerwacji
 • Dostawcy usługi IT biorący udział w (internetowym) procesie rezerwacji
 • Dostawcy usług IT
 • Dostawca usług poczty elektronicznej
 1. OPINIE GOŚCI NA TEMAT POBYTU NA KEHORO CAMPING

Możemy wysłać użytkownikowi drogą elektroniczną prośbę o udzielenie opinii na tematu pobytu na campingu podczas lub po zakończeniu jego pobytu. Pomoże to nam w mierzeniu jakości świadczonych usług. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z otrzymywania drogą elektroniczną prośby o udzielenie opinii na temat pobytu, informując nas o tym drogą mailową.

Kategorie przetwarzanych danych

Kraj zamieszkania, data zameldowania i wymeldowania, adres e-mail, imię i nazwisko, narodowość, informacje o pobycie

Źródło danych

W zależności od użytego mechanizmu rezerwacji:

 • Bezpośrednio od użytkownika poprzez formularz rezerwacji
 • Wysłane poprzez internetowy serwis bookingowy, z którego usług użytkownik korzysta w ramach dokonywania rezerwacji
 • Otrzymane od biura podróży użytkownika
 • Otrzymane od naszego centrum obsługi telefonicznej
 • Otrzymane od Kehoro Camping, w którym użytkownik bezpośrednio dokonał rezerwacji

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do poprawnej realizacji umowy, którą użytkownik z nami zawiera.

Odbiorcy danych

 • Inne podmioty wchodzące w skład Kehoro Camping
 • Podmiot odpowiedzialny za opinie gości na temat pobytu na campingu
 1. ANALIZA WIADOMOŚCI E-MAIL DOTYCZĄCYCH USŁUG

W przypadku wiadomości e-mail dotyczących usług, w skład których wchodzą zapytania o opinie gości i niekomercyjne, kluczowe informacje na temat dokonanej przez użytkownika rezerwacji, możemy przetwarzać i gromadzić dane osobowe użytkownika; gdy użytkownik otworzy wiadomość e-mail dotyczącą usług i skorzysta z dostępnych w niej akcji, możemy gromadzić dane na potrzeby statystyczne celem mierzenia współczynnika klikalności oraz lepszego dopasowania treści wiadomości e-mail. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z otrzymywania drogą elektroniczną informacji dotyczących usług, informując nas o tym drogą mailową.

Poniższe informacje opisują rodzaje danych, które przetwarzamy w tym celu, a także informują, w jaki sposób pozyskujemy dane osobowe użytkownika, w jakim celu i na jakiej podstawie je przetwarzamy oraz jakim podmiotom możemy je przekazywać.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres e-mail, kliknięcia odnośników, otwarcia wiadomości e-mail, imię i nazwisko

Źródło danych

Od podmiotu odpowiedzialnego za zbieranie danych statystycznych poprzez pocztę elektroniczną

Podstawy przetwarzania

Zrozumienie zachowań gości w ramach w odniesieniu do otwierania odnośników w wiadomościach leży w szeroko rozumianym interesie biznesowym. W takich okolicznościach interesy biznesowe Kehoro Camping są traktowane nadrzędnie.

Odbiorcy danych

 • Kehoro Camping
 • Dostawcy usług IT
 • Podmiot odpowiedzialny za zbieranie danych statystycznych poprzez pocztę elektroniczną

GOŚCIE

 1. ZAMELDOWANIE I WYMELDOWANIE

Gdy użytkownik zatrzyma się na Kehoro Camping, będziemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu (i) zarejestrowania jego przybycia na camping oraz opuszczenia go (ii) zarządzania (i archiwizowania) jego karty meldunkowej; (iii) utworzenia lub zaktualizowania jego profilu w naszym systemie zarządzania; (iv) ustalenia jego kwalifikowalności do przydzielenia dodatków oraz zarządzanie nimi; (v) zarządzania płatnościami dotyczącymi jego pobytu; (vi) tworzenia, drukowania lub wysyłania faktury za pobyt; oraz (vii) wypłacania prowizji dla jego biura podróży (jeśli dotyczy).

Gdy użytkownik dokona rezerwacji pokoju na Kehoro Camping, ale nie zjawi się – i nie odwoła rezerwacji – w dniu rozpoczęcia pobytu, będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu (i) odwołania jego pobytu i innych ewentualnych rezerwacji; oraz (ii) zarządzania, przetwarzania i ustalania jakichkolwiek innych zobowiązań finansowych z tym związanych.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres, rodzaj rezerwacji, data zameldowania i wymeldowania, adres e-mail, imię i nazwisko, imię i nazwisko dorosłych dodatkowych gości, rodzaj, numer telefonu, zwrot grzecznościowy

Źródło danych

W zależności od użytego mechanizmu rezerwacji:

 • Bezpośrednio od użytkownika poprzez formularz rezerwacji
 • Wysłane poprzez internetowy serwis bookingowy, z którego usług użytkownik korzysta w ramach dokonywania rezerwacji
 • Otrzymane od biura podróży użytkownika
 • Otrzymane od naszego centrum obsługi telefonicznej
 • Otrzymane od Kehoro Camping, w którym użytkownik bezpośrednio dokonał rezerwacji

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do poprawnej realizacji umowy z użytkownikiem.

Odbiorcy danych

 • Kehoro Camping
 • Dostawcy usług IT
 • Biuro podróży użytkownika (jeśli dotyczy)
 1. POBYT NA CAMPINGU

Dokładamy wszelkich starań, aby pobyt użytkownika na Kehoro Camping był jak najbardziej komfortowy. Dlatego wymagane jest przetwarzanie danych osobowych użytkownika, aby zapewnić mu konkretne usługi podczas pobytu. Te usługi to między innymi (i) sprzątanie i utrzymywane czystości; (ii) zwracanie zagubionych lub zapomnianych rzeczy, aby zapewnić jak najlepszy poziom obsługi.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres, data zameldowania i wymeldowania, adres e-mail, imię i nazwisko, imię i nazwisko dorosłych dodatkowych gości, inne preferencje, numer telefonu

Źródło danych

W zależności od użytego mechanizmu rezerwacji:

 • Bezpośrednio od użytkownika poprzez formularz rezerwacji
 • Wysłane poprzez internetowy serwis bookingowy, z którego usług użytkownik korzysta w ramach dokonywania rezerwacji
 • Otrzymane od biura podróży użytkownika
 • Otrzymane od naszego centrum obsługi telefonicznej
 • Otrzymane od Kehoro Camping, w którym użytkownik bezpośrednio dokonał rezerwacji
 • Bezpośrednio od użytkownika podczas jego pobytu na Kehoro Camping

Podstawy przetwarzania

Organizowanie codziennych, różnych aktywności na terenie campingu, personalizacja usług oraz identyfikacja właściciela zagubionej lub zapomnianej rzeczy leży w szeroko rozumianym interesie biznesowym Kehoro Camping. W takich okolicznościach, zważywszy na fakt, że przetwarzana i udostępniana w tych celach ilość danych osobowych jest ograniczona, interesy biznesowe Kehoro Camping są traktowane nadrzędnie.

Odbiorcy danych

 • Obsługa campingu, w tym pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie i utrzymywanie campingu w czystości, członkowie recepcji i/lub inne grupy pracowników
 • Kehoro Camping
 • Dostawcy usług IT
 1. DODATKOWE USŁUGI DLA GOŚCI

Na Kehoro Camping oferowane są dodatkowe usługi, takie jak: atrakcje typu game drive, darmowe Wi-Fi etc. Jeśli użytkownik skorzysta z dodatkowych usług, dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w celu (i) zarządzania rezerwacją i umożliwienia korzystania z takich dodatkowych usług; (ii) dokonywanie rezerwacji takich usług z wyprzedzeniem i dodawanie ich do rachunku użytkownika; (iii) personalizacja obsługi przybycia gości na camping i dobranie odpowiednich udogodnień i dodatków; oraz (iv) zarządzanie wydatkami poniesionymi przez użytkownika w ramach korzystania z takich dodatkowych usług i/lub zaplecza.

Kategorie przetwarzanych danych

Data zameldowania i wymeldowania, adres e-mail, imię i nazwisko, imię i nazwisko dorosłych dodatkowych gości, rodzaj, zwrot grzecznościow.

Źródło danych

 • Bezpośrednio od użytkownika poprzez internetowy formularz rezerwacji
 • Wysłane poprzez internetowy serwis bookingowy, z którego usług użytkownik korzysta w ramach dokonywania rezerwacji
 • Otrzymane od biura podróży użytkownika
 • Otrzymane od naszego centrum obsługi telefonicznej
 • Bezpośredniego od użytkownika podczas składania prośby o dodatkową usługę/zaplecze w recepcji lub u konsjerża

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do umożliwienia zawarcia i/lub realizacji umowy.

Odbiorcy danych

 • Obsługa Kehoro Camping, w tym członkowie recepcji, obsługa i/lub innych pracowników
 • Kehoro Camping
 • Dostawcy usług IT

FORMULARZE INTERNETOWE

Jeśli użytkownik ma pytania lub chce podzielić się z nami swoją opinią może skontaktować się z nami poprzez formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie internetowej/stronach internetowych. W takim przypadku możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, aby przyjąć pytanie i udzielić na nie odpowiedź, spróbować zrealizować prośbę lub przeanalizować opinię.

Poniższe informacje opisują rodzaje danych, które przetwarzamy w tych celach, a także informują, w jaki sposób pozyskujemy dane osobowe użytkownika, w jakim celu i na jakiej podstawie je przetwarzamy oraz jakim podmiotom możemy je przekazywać.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres, adres e-mail, imię i nazwisko, informacje o pobycie użytkownika, numer telefonu oraz inne dane, którymi dobrowolnie podzieli się z nami w sekcji z dodatkowymi komentarzami.

Źródło danych

Bezpośrednio od użytkownika poprzez formularz

Podstawy przetwarzania

Zgoda ad hoc, uzyskana poprzez formularz kontaktowy

Odbiorcy danych

 • Kehoro Camping
 • Dostawcy usług IT

ZBIERANIE DANYCH STATYSTYCZNYCH

Możemy wykorzystać dowolne dane, które użytkownik nam przekazuje, do celów statystycznych, mających na celu optymalizację usług, z kórych użytkownik korzysta, a także wsparcie naszych działań marketingowych, biznesu i skuteczności operacyjnej, tworzenie grup klientów w oparciu o dane osobowe oraz dostosowywanie ofert i promocji do preferencji i nawyków konsumpcyjnych użytkowników. W przypadku prowadzenia takich statystyk analizujemy i możemy łączyć różne dane, które przechowujemy o naszych gościach, w tym (i) zapytania o opinie; (ii) korespondencja między nami a gośćmi; (iii) współczynnik klikalności dla komunikacji marketingowej; (iv) preferencje i zachowania gości na naszej stronie internetowej; (v) dane dotyczące rezerwacji.

Kategorie przetwarzanych danych

Informacje o pobycie użytkownika, adres, data zameldowania i wymeldowania, zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, imię i nazwisko dorosłych dodatkowych gości, adres e-mail, numer telefonu.

Źródło danych

 • Bezpośrednio od użytkownika poprzez internetowy formularz rezerwacji
 • Wysłane poprzez internetowy serwis bookingowy, z którego usług użytkownik korzysta w ramach dokonywania rezerwacji
 • Otrzymane od biura podróży użytkownika
 • Otrzymane od naszego centrum obsługi telefonicznej
 • Od podmiotu odpowiedzialnego za zbieranie danych statystycznych poprzez pocztę elektroniczną
 • Bezpośredniego od użytkownika podczas składania prośby o dodatkową usługę/zaplecze w recepcji lub u konsjerża

Podstawy przetwarzania

Pełne zrozumienie preferencji i nawyków konsumpcyjnych gości leży w szeroko rozumianym interesie biznesowym Kehoro Camping.  W takich okolicznościach interesy biznesowe Kehoro Camping są traktowane nadrzędnie.

Odbiorcy danych

 • Kehoro Camping
 • Dostawcy usług IT
 • Podmiot odpowiedzialny za zbieranie danych statystycznych

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I OPINIE INTERNETOWE

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika pozyskane poprzez media społecznościowe (na przykład Facebook, Instagram, LinkedIn, Weibo czy Twitter) lub opinie w Internecie (na przykład przez TripAdvisor) dotyczące Kehoro Camping w celu (i) reakcji na pytania lub skargi użytkownika; (ii) obserwowania reputacji marki; oraz (iii) poprawny jakości świadczonych przez nas usług i identyfikowania możliwości działań, na których możemy się skupić.

Niektóre z naszych stron w mediach społecznościowych umożliwiają użytkownikom wysyłanie własnych treści. Prosimy pamiętać, że treści przesyłane na nasze strony w mediach społecznościowych mogą być dostępne publicznie i należy być ostrożnym w podawaniu niektórych danych osobistych (na przykład informacji finansowych lub danych adresowych) na takich platformach. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne działania podjęte przez inne osoby, jeśli użytkownik opublikuje dane osobowe na jednej z naszych platform w mediach społecznościowych (np. w takich serwisach jak Facebook czy Instagram). Prosimy o zapoznanie się także ze stosownymi politykami prywatności oraz plików cookie zamieszczonymi w mediach społecznościowych, z których użytkownik korzysta.

Kategorie przetwarzanych danych

Dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się nam udostępnić lub które opublikuje w mediach społecznościowych lub w opiniach o nas

Źródło danych

 • Bezpośrednio od użytkownika poprzez dostępne publicznie strony w mediach społecznościowych, internetowe serwisy bookingowe lub inne strony internetowe (z opiniami)
 • Od naszego dostawcy usługi internetowego monitorowania reputacji marki

Podstawy przetwarzania

Pełne zrozumienie preferencji i nawyków konsumpcyjnych gości leży w szeroko rozumianym interesie biznesowym Kehoro Camping. W takich okolicznościach interesy biznesowe Kehoro Camping są traktowane nadrzędnie.

Odbiorcy danych

 • Kehoro Camping
 • Dostawca usługi internetowego monitorowania reputacji marki

KONKURSY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Od czasu do czasu możemy zorganizować konkurs na jednej z naszych stron w mediach społecznościowych. Jeśli użytkownik zdecyduje się na udział w takim konkursie, będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu organizacji i zarządzania konkursem w mediach społecznościowych oraz w celu wyłonienia zwycięzcy lub zwycięzców.

Kategorie przetwarzanych danych

Uzależnione od rodzaju konkursu, ale niemal zawsze będą to:

Adres, adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu

Źródło danych

Bezpośrednio od użytkownika poprzez nasze media społecznościowe

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do powzięcia stosownych kroków mających na celu zawiązanie umowy i wykonywanie jej postanowień i założeń po wyrażeniu przez użytkownika zgody na warunki udziału.

Odbiorcy danych

 • Kehoro Camping
 • Dostawca usług IT

PRAWA UŻYTKOWNIKA – ZGODNIE Z RODO

Jeśli użytkownik mieszka na terenie Unii Europejskiej, RODO gwarantuje mu szereg praw, których podsumowanie opisano poniżej. Z zasady użytkownik może korzystać z nich bezpłatnie, nie licząc kilku regulowanych prawnie wyjątków. Prawa te mogą podlegać ograniczeniom – na przykład, jeśli warunkiem zrealizowania wniosku użytkownika jest ujawnienie danych osobowych innej osoby lub jeśli zażąda od nas usunięcia informacji, które zgodnie z prawem mamy obowiązek przechowywać lub mamy jasno uzasadniony powód, by tego nie czynić. Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregoś z przysługujących mu praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem info@kehoro-camping.com.

W razie wątpliwości użytkownik ma prawo złożyć skargę do Organu Nadzorczego właściwego dla jego miejsca zamieszkania lub miejsca, w którym doszło do naruszenia. Zachęcamy do zgłaszania nam wszelkich wątpliwości w pierwszej kolejności, jednak przysługujące użytkownikowi prawa zezwalają na bezpośredni kontakt z Organem Nadzorczym.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

W każdej sytuacji, w której uzyskujemy zgodę użytkownika, ma on prawo do wycofania jej w dowolnej chwili z własnej woli kontaktując się z nami pod adresem info@kehoro-camping.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem zgromadzonych i przetworzonych wcześniej danych w oparciu o zgodę użytkownika — aż do chwili wycofania zgody. Prosimy pamiętać, że mogą zaistnieć warunki prawne, według których możemy przetwarzać dane użytkownika w innych celach, zgodnie z założeniami niniejszej Polityki prywatności.

 1. Prawo do dostępu i sprostowania własnych danych

Użytkownik ma prawo dostępu, kontroli i korygowania swoich danych osobowych. Użytkownik może poprosić o kopię swoich danych osobowych będących w naszym posiadaniu celem sprawdzenia ich dokładności i wprowadzenia poprawek i zmian, takich jak: nazwisko, adres e-mail, hasła i/lub inne ustawienia preferencji. Może to uczynić kontaktując się z nami pod adresem info@kehoro-camping.com. Może także złożyć wniosek o kopię danych osobistych przetworzonych zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności.

 1. Prawo do „bycia zapomnianym”

Zgodnie z postanowieniami RODO użytkownik ma prawo do usunięcia wszystkich swoich danych osobowych, które przetwarzamy zgodnie z zasadami niniejszej Polityki prywatności, w przypadku gdy dane te nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały pierwotnie zgromadzone lub przetworzone, a także w przypadku gdy wycofa swoją zgodę lub wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych zgodnie z zasadami niniejszej Polityki prywatności – pod warunkiem, że nie istnieją żadne inne wymogi prawne, nakazujące ich przechowywanie. Jeśli użytkownik chce zawnioskować o usunięcie jego danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem info@kehoro-camping.com.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W niektórych, przewidzianych przez RODO okolicznościach, użytkownik może poprosić nas o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych. Na przykład w przypadku, gdy kwestionuje ich dokładność. Wtedy ograniczymy przetwarzanie jego danych, dopóki nie zweryfikujemy ich dokładności.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

W niektórych, przewidzianych przez RODO okolicznościach, użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych, gdy na przykład dane osobowe użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 1. Prawo do przenoszenia danych

Gdy otrzymaliśmy dane osobowe użytkownika bezpośrednio od niego, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i w oparciu o wyrażoną przez użytkownika zgodę lub w ramach zawartej między nami umowy, użytkownik ma prawo otrzymać wszystkie przetwarzane przez nas dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przesłania ich innemu administratorowi.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zostały przygotowane i wdrożone celem zapewnienia danym osobowym użytkownika odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Są to na przykład: środki fizyczne, rozwiązania IT, nakazy zaufania poufności itp.

W przypadku naruszenia prywatności danych osobowych poinformujemy o tym użytkownika zgodnie z odpowiednimi przepisami.

JAKIE PRZEPISY DOTYCZĄ DZIECI?

Nie gromadzimy świadomie ani nie zabiegamy o żadne dane osobowe osób poniżej 18. roku życia ani też świadomie nie zezwalamy takim osobom na dokonywanie rezerwacji na naszym campingu.

Jeśli dowiemy się, że weszliśmy w posiadanie danych osobowych osoby poniżej 18. roku życia bez zgody rodzica lub legalnego opiekuna, bezzwłocznie przystąpimy do usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik uważa, że posiadamy lub możemy posiadać dane od lub na temat osoby poniżej 18. roku życia, prosimy o kontakt z nami pod adresem info@kehoro-camping.com.

W JAKI SPOSÓB DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZEKAZYWANE STRONOM TRZECIM?

Udostępniamy lub ujawniamy dane wyłącznie zgodnie z poniższymi zapisami, co dotyczy również stron trzecich.

Dane osobowe użytkownika zostaną udostępnione organom władzy i/lub przedstawicielom organów ścigania wtedy, jeśli będą wymagały tego powyższe zapisy, wymogi prawne lub prawna ochrona interesów administratora/administratorów zgodnie z obowiązującym prawem. Dodatkowo możemy udostępnić dane osobowe użytkownika oraz inne informacje przedsiębiorstwu, które przejmie w całości lub częściowo nasze interesy, w przypadku gdy jest to zgodne z naszymi interesami i w takich sytuacjach nasze interesy biznesowe traktowane są nadrzędnie. Na przykład w razie sprzedaży części firmy lub aktywów możemy przekazać informacje dotyczące użytkowników w ramach tej transakcji zgodnie z dotyczącym takich działań prawem.

MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH

Jeśli krajem zamieszkania użytkownika jest państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), gromadzone przez nas zgodnie z zawartymi w niniejszej Polityce prywatności dane mogą być transferowane poza EOG i tam przechowywane (także w celu przetwarzania danych przez wybranych administratorów), jeśli ma to na celu spełnianie biznesowych zamierzeń Kehoro Camping. Państwa, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), mogą nie posiadać przepisów prawnych gwarantujących ten sam poziom ochrony danych osobowych, co przepisy prawne w państwach należących do EOG. W takim przypadku zastosujemy odpowiednie mechanizmy zabezpieczające, aby nadal chronić dane zgodnie z wymogami RODO — w postaci standardowych klauzul umownych akceptowanych przez Komisję Europejską, gwarantujących adekwatny poziom ochrony lub poprzez dopilnowanie, aby odbiorcą danych był podmiot, który przestrzega postanowień Tarczy Prywatności w przypadku, gdy transfer danych wykonywany jest do Stanów Zjednoczonych.

Zaznaczamy, że Kehoro Camping przestrzega zasad programów Tarcza Prywatności zawartych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi oraz Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi. Zgodnie z zasadami programów Tarcza Prywatności zawartych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi oraz Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi Kehoro Camping zobowiązuje się rozpatrywać skargi odnośnie do prywatności użytkownika oraz zbierania przez nas i wykorzystywania jego danych osobowych.

Kehoro Camping zobowiązuje się również przekazywać nierozstrzygnięte skargi dotyczące prywatności, podlegające programom Tarcza Prywatności USA–UE i Tarcza Prywatności USA–Szwajcaria do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego, http://go.adr.org/privacyshield.html. Ponadto w niektórych ograniczonych okolicznościach i w ostateczności osoby fizyczne mogą poddać sprawę pod arbitraż panelu ds. Tarczy Prywatności, stworzonego przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i Komisję Europejską.

Uwaga: jeśli użytkownik nie jest rezydentem Unii Europejskiej lub Szwajcarii, odnoszące się do rozpatrywania skarg ustalenia programów Tarcza Prywatności mogą go nie dotyczyć, a mechanizmy egzekwowania zasad mogą być dla niego niedostępne.

Jeśli użytkownik chce otrzymać więcej informacji na temat naszych mechanizmów i zabezpieczeń dotyczących transferów danych, prosimy o kontakt z nami pod adresem info@kehoro-camping.com.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to wymagane do wypełnienia celów i działań wymienionych w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z przekazanymi użytkownikowi informacjami lub tak długo, na ile zezwalają przepisy prawa. Możemy na przykład kontynuować przechowywanie danych osobistych użytkownika, jeśli zachodzi duże prawdopodobieństwo, że będą przydatne do spełnienia jakichkolwiek wymogów prawnych, zastosowania się do przepisów, rozstrzygnięcia sporów prawnych i sądowych lub w innych okolicznościach, które będą wymagały wyegzekwowania postanowień niniejszej Polityki prywatności celem zapobiegnięcia oszustwu lub naruszeniu opisanych w tym dokumencie zasad.

Wpływ na ocenę czasu przechowywania danych mają takie czynniki jak ilość, natura i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieautoryzowanego dostępu do nich, cele, w ramach których są gromadzone, oraz możliwość osiągnięcia tych celów poprzez inne, prawne środki.

CZY NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZY WITRYN INTERNETOWYCH STRON TRZECICH?

Jeśli użytkownik kliknie odnośnik prowadzący do strony internetowej stron trzech, przeglądarka przekieruje go do strony internetowej, która nie jest zarządzana przez nas, a co za tym idzie, niniejsza Polityka prywatności nie będzie obowiązywać podczas wizyty na tej stronie. Zasady zachowywania się na każdej innej stronie internetowej podlegają warunkom użytkowania, polityce prywatności i innym regulacjom ustalonym przez stronę trzecią, która jest właścicielem danej strony internetowej. Prosimy o uważne zapoznanie się z polityką prywatności innych stron internetowych. Nie jesteśmy odpowiedzialni za informacje i treści zawarte na stronach internetowych stron trzecich.

CO, JEŚLI ZMODYFIKUJEMY NINIEJSZĄ POLITYKĘ?

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania i aktualizowania niniejszej Polityki prywatności. Powiadomimy użytkownika o takich zmianach, jeśli będą oznaczały fundamentalne zmiany w sposobie przetwarzania danych lub będą istotne wobec natury przetwarzania lub będą ważne dla użytkownika i będą wpływać na prawa użytkownika dotyczące ochrony danych.

KONTAKT Z NAMI

Zachęcamy do przesyłania pytań, komentarzy, uwag, wniosków lub skarg dotyczących niniejszej Polityki prywatności na adres info@kehoro-camping.com.

Można również pisać do nas na adres pocztowy:

Kehoro Camping

P.O. Box 136

Gobabis (Namibia)